Iterate hackerspace

From HackerspaceWiki
Jump to: navigation, search
Iterate hackerspace
Iterate blue.jpg
Status active
Country Armenia

State or District

Yerevan

City Yerevan

Date of founding

2016/09/08

Last Updated 2017-07-20
Website http://iteratehackerspace.com

Twitter

https://twitter.com/iteratehckrspac

Snail mail


 Yerevan
Armenia

Number of members

25

Membership fee

0

Size of rooms

100ft2

Members

Open to Residencies?

"No" is not in the list of possible values (yes, no, maybe) for this property.

Residencies Contact

iteratehackerspace@gmail.com

Location 40° 10' 59", 44° 31' 27"


Loading map...


vCard download

Հաքերսփեյս֊ը հուսալի վայր է, որտեղ կարող եք օգտվել մեր Debian Linux֊ով համակարգիչներից, ձեռք բերել open-source֊ի հետ աշխատելու փորձ, սովորել նոր տեխնոլոգիաներ և ձեռք բերել նոր ընկերներ

The hackerspace is a safe place where you can come and use our Debian Linux computers, experiment with open-source code, learn new technologies and make new friends! There is no cost to join us, all the workshops and usage of the computers is free.

The Hackerspace - безопасное место куда вы можете прийти одни или с друзьями, используя linux Debian машины поэкспериментировать с открытым исходным кодом, изучить новейшие технологии а также завести новых друзей

This Hackerspace has a RIPE Atlas


Personal tools