Majstrownia - Solarpunk Makerspace

From HackerspaceWiki
Jump to: navigation, search
Majstrownia - Solarpunk Makerspace
Status active
Country Poland
State or District MAZOWIECKIE
City Ustanów
Date of founding 2023/12/15
Last Updated 2024-06-11
Website
Matrix #majstrownia:matrix.org
git https://codeberg.org/majstrownia
Fediverse https://floss.social/@majstrownia
E-mail majstrownia@solpunk.world
Snail mail

ul. Do Lasu 25/2
05-540 Ustanów
Poland

Number of members 3
Size of rooms 40m2, 24m2 and the backyard
Members
Open to Exchanges? yes
Open to Residencies? maybe
Residencies Contact mariha@solpunk.world
Location 52° 0' 48.41" N, 21° 2' 9.26" E


Loading map...


vCard download


(poniżej jest wersja polskojęzyczna)


Rebuilding relationships between humans and the artefacts of their creation, the nature that surrounds and sources them, and the people themselves.


Aims of the Association:[edit]

 • Co-creation of a friendly space(*) to make projects. An environment where apart from the projects themselves, there is a space of social integration and reintegration for people who happened to be, somehow, disconnected.
 • Supporting each other in their craftsmanship endeavours, in trying new techniques and recreating old ones; in mastering, improving and propagating them.
 • Enabling manufacturing of items for individual and local needs, while preferring simple analogue tools (mechanical and maybe electrical) over digital ones (electronics).
 • Advocacy of digital commons and active participation in decentralisation and democratisation of the Internet. Internet as a common knowledge repository, communication platform and virtual-tools library.

(*) a friendly space - allowing everyone to participate, non-discriminatory and emotionally safe. Respectful to each other.


Means of pursuing the aims:[edit]

(common for all members)

 • crafting new things (handicrafts and code), repairing old ones, and engineering (low-tech and software) solutions
 • space and tools sharing
 • skills sharing and inspiring each other during the workshops and outside of them
 • doing projects individually and with others

(aim: local and participatory production)

 • practicing handicrafts: ceramics and pottery, woodworking, basketry, work with textiles: sewing and weaving and maybe even spinning; knitting and crocheting, felting, leather-working, paper and books making, glassblowing, metalworking: welding, coppersmithing and blacksmithing?, stonemasonry?, soap making, ... and decorative arts (fuller list).
 • fixing, assembling and building bicycles ;)

(aim: internet decentralisation and democratisation)

 • development of decentralised online platforms for local groups and remote communities, ((i.a. sleepy.bike))
 • community building and contribution to projects that embrace open data, open source software and design, and citizen science; online and offline communities; ((e.g. iNaturalist, OpenEngiadina, OpenStreetMap, local cultural knowledge in Wikipedia (en) and (pl), ...))
 • provision of decentralised digital infrastructure for the individual needs of the members, their projects and local initiatives for the common good


Decision making:[edit]

We strive to make decisions that are good or good enough (acceptable) for everyone who may be affected by them.

In the Association, our intention is to make decisions by consent (accepting proposals that are good enough for every member; no objections) with two modifications:

 • (a) some power is given back to the group over the individuals: the group can suspend a member's right to object (it gives sabotage-resistance to the group governance, internal or external). That member (or a few members) can exit into a split of the group.
 • (b) some power is taken away from the group and given to an individual: there are cadence-based, all-members-entrusted-by-election roles of Members Defendant and Group Protector. GP requests and justifies the expulsion, although any member can do it too. MD decides about expelling a member (or not!), instead of entire group doing it, and gives back the right to object.

Excluding someone from a group of equals, when the connection was not strong enough, as a personal conflicts resolution strategy (Karrot, §4.1b) or because of underperformance (sociocracy, eXtinction Rebellion), also known as ostracisation or mobbing, is inhuman and causes institutional betrayal trauma that has no closure. This is where zombies come from. We don't do that.* * * p o l i s h / p o l s k i * * *Miejsce budowania przedmiotów fizycznych i więzi meta-fizycznych pomiędzy osobami i innymi bytami i niebytami z różnych pozornie bardzo od siebie odległych światów.


Cele stowarzyszenia to:[edit]

 • Współtworzenie przyjaznej (niewykluczającej i niedyskryminującej) przestrzeni projektowej. Środowiska, w którym oprócz projektów, istnieje przestrzeń integracji i reintegracji społecznej osób w jakiś sposób oderwanych.
 • Wspieranie się nawzajem w realizacji swoich projektów, w próbowaniu nowych technik i odtwarzaniu starych, w doskonaleniu się w nich i ich propagowaniu.
 • Wspieranie rzemiosła i wytwórstwa na potrzeby indywidualne i lokalne, przedkładając użycie prostych narzędzi analogowych (mechanicznych i elektrycznych) nad cyfrowe (elektroniczne).
 • Rozwój cyfrowych dóbr wspólnych (digital commons), i czynny udział w decentralizacji i demokratyzacji Internetu, powszechnie służącego jako repozytorium wiedzy, platforma komunikacji i biblioteka wirtualnych narzędzi.


Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:[edit]

(wszyscy członkowie)

 • Pracę nad projektami wytwórczymi (rękodzieło oraz oprogramowanie), naprawczymi i inżynieryjnymi (low-tech i softwarowe)
 • Współdzielenie przestrzeni i narzędzi rzemieślniczych.
 • Dzielenie się umiejętnościami i inspirowanie się nawzajem podczas warsztatów i poza nimi.
 • Robienie projektów samemu i z innymi.

(dążenia: lokalna i partycypacyjna produkcja)

 • Uprawianie rękodzieła: ceramika i garncarstwo, stolarstwo, plecionkarstwo, tekstylia: krawiectwo i tkactwo, robienie na drutach i szydełkowanie, filcowanie, kaletnictwo, papiernictwo i introligatorstwo, obróbka metali: spawanie, kotlarstwo i kowalstwo?, dmuchanie szkła?, kamieniarstwo?, robienie mydeł, ... i zdobnictwa (pełniejsza lista)
 • Naprawianie, składanie i budowanie rowerów ;)

(dążenia: decentralizacja i demokratyzacja internetu, internet który łączy i służy jako źródło wiedzy i narzędzi)

 • Rozwój oprogramowania o zdecentralizowanej architekturze, ze szczególnym nastawieniem na aplikacje społecznościowe (dla grup lokalnych i rozproszonych po świecie). ((m.in. sleepy.bike))
 • Budowanie społeczności i wnoszenie wkładu w projekty oparte o wolne treści (open data), wolne oprogramowanie i otwarte projektowanie (open source software and design) oraz naukę obywatelską (citizens science), o charakterze lokalnym i globalnym; społeczności offline i online. ((np. iNaturalist, OpenEngiadina, OpenStreetMap, info dot. kultury lokalnej w Wikipedia (en) i (pl), ...))
 • Udostępnianie zdecentralizowanej infrastruktury cyfrowej na potrzeby indywidualne członków Stowarzyszenia, ich projektów i lokalnych inicjatyw społecznych.


Podejmowanie decyzji:[edit]

Staramy się podejmować decyzje, które są dobre albo dostatecznie dobre (akceptowalne) dla wszystkich którzy mogą być dotknięci przez nasze działania.

W Stowarzyszeniu, naszym zamiarem jest podejmować decyzje przez konsent (wniosek przechodzi kiedy jest akceptowalny dla każdego członka Stowarzyszenia; brak sprzeciwu) z dwoma modyfikacjami:

 • (a) władza jednostki nad grupą jest osłabiona: w celu obrony decyzyjności stowarzyszenia, prawo do sprzeciwu może być zawieszone. To uodparnia grupę na sabotaż (wewnętrzny i zewnętrzny).
 • (b) część władzy grupy nad jednostką jest powierzona wybranej jednostce: na uzasadniony wniosek, decyzje w sprawie wykluczenia podejmuje Obrońca Członków Stowarzyszenia (a nie cała grupa). OCS przywraca też prawo do sprzeciwu.
This Hackerspace has a Sewing MachineThis Hackerspace has a KilnThis Hackerspace has a KitchenThis Hackerspace has a Shower